Visit Us On FacebookCheck Our Feed

Regulamin

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

1. Postanowienia wstępne.

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Serwisu Darmo-Reklama.pl (bezplatneogloszenia.eu) przez Użytkowników.
2. Serwis Darmo-Reklama.pl (bezplatneogloszenia.eu) umożliwia Użytkownikom publikowanie ogłoszeń w Serwisie, udostępnia Użytkownikom bezpłatną powierzchnię reklamową w Internecie, do treści Serwisu mają dostęp wszyscy użytkownicy Internetu.
3. Warunkiem korzystania z zasobów Serwisu Darmo-Reklama.pl (bezplatneogloszenia.eu) jest dostęp do urządzenia komunikującego się z siecią internetową i posiadającego powszechnie stosowane przeglądarki internetowe.

 

2. Definicje użyte w regulaminie.

1. „Serwis Darmo-Reklama.pl“ lub „Serwis” – strona internetowa dostępna pod adresami www.darmo-reklama.pl i www.bezplatneogloszenia.eu, prowadzona w języku polskim; zadaniem strony jest udostępnianie Użytkownikom darmowej powierzchni ogłoszeniowej w sieci Internet;
2. „Administrator“ – operator Serwisu Darmo-Reklama.pl (bezplatneogloszenia.eu);
3. „Użytkownik“ – osoba pełnoletnia, która ukończyła 18 rok życia, zamieszająca Ogłoszenia oraz korzystająca z zasobów Serwisu; posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, ale zdolną we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania;
4. „Ogłoszenie“ – oferta opublikowana w Serwisie przez Użytkownika, zaproszenie do zawarcia umowy kupna-sprzedaży i nie stanowiąca takiej umowy do momentu ostatecznego potwierdzenia jej przez obie strony zainteresowane Przedmiotem Ogłoszenia;
5. „Przedmiot Ogłoszenia” lub „Przedmiot“ – rzecz, usługa, firma lub prawo stanowiące podstawę do publikacji Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
6. „Usługa” – świadczenie wzajemne Użytkowników Serwisu, odbywające się poza Serwisem i na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników;
7. „Zdjęcie“ – fotografia (analogowa i cyfrowa), obraz, grafika, logo i inne materiały zapisane w ogólnodostępnych, powszechnie stosowanych cyfrowych formatach graficznych oraz wszelkie analogowe materiały graficzne zarchiwizowane w procesie digitalizacji do postaci cyfrowej;
8. „Regulamin“ – niniejszy regulamin opisujący zasady korzystania z Serwisu.

 

3. Warunki i zasady korzystania z Serwisu.

1. Serwis Darmo-Reklama.pl (bezplatneogloszenia.eu) stanowi wyłącznie platformę internetową pośredniczącą między Użytkownikami tylko w zakresie prezentacji oferowanego Przedmiotu i/lub Usługi.
2. Administrator nie sprawdza zgodności publikowanych Ogłoszeń ze stanem faktycznym Przedmiotu i/lub Usługi, którego/której Ogłoszenie dotyczy.
3. Użytkownik samodzielnie redaguje treść Ogłoszenia, która musi być zgodna ze stanem faktycznym oferowanego Przedmiotu i/lub Usługi. Opis dołączony do Ogłoszenia, a stanowiący jego integralną część, winien w sposób jasny i klarowny przedstawiać Przedmiot i/lub Usługę stanowiącą podstawę publikacji oferty w Serwisie. W przypadku, gdy Przedmiotem Ogłoszenia jest rzecz, towar i/lub inne dobra materialne, Użytkownik zobowiązany jest do podania szczegółowych parametrów i właściwości oferowanego towaru, rzeczy i/lub innych dóbr materialnych.
4. Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich korzystających z sieci internetowej. W treści Ogłoszenia zawarty jest formularz kontaktowy służący (bez ujawniania adresu e-mail ogłoszeniodawcy) użytkownikom Internetu wysłanie wiadomości na adres e-mail przyporządkowany do Ogłoszenia.
5. Użytkownik, zamieszczając Ogłoszenie, wyraża rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
6. Ogłoszenia publikowane są tylko w języku polskim.
7. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Przedmiotu i/lub Usługi.
8. Użytkownik, publikując Ogłoszenie, zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza zawierającego podstawowe dane na temat Użytkownika. Dotyczy to w szczególności podania autentycznego, istniejącego i wykorzystywanego przez Użytkownika adresu e-mail. Na podany adres e-mail Serwis wysyła automatycznie wygenerowany kod dostępu do Ogłoszenia, który służy do jego ewentualnej dalszej edycji i/lub usunięcia.
9. Użytkownik może w każdej chwili otrzymać  kod dostępu do edycji i/lub usunięcia Ogłoszenia korzystając z odpowiednich funkcji dostępnych w Serwisie.
10. Użytkownicy zobowiązani się do zamieszczania Ogłoszeń (w tym Zdjęć) zgodnych ze stanem faktycznym oferowanego Towaru i/lub Usługi. Zdjęcia dołączane do treści Ogłoszenia powinne odzwierciedlać prawdziwy i kompletny stan publikowanego Przedmiotu i/lub Usługi.
11. Użytkownik zamieszczający Zdjęcia deklaruje, że posiada prawa autorskie do publikowanych materiałów. Ponadto, jeżeli na zdjęciu uwidocznione są osoby trzecie, Użytkownik zaświadcza, że posiada pisemną zgodę tych osób na opublikowanie ich wizerunku w sieci internetowej. W przypadku, gdy na Zdjęciu widoczne są nieruchomości i/lub inne dobra prywatne, Użytkownik zaświadcza, że posiada pisemną zgodę właścicieli tych nieruchomości i/lub innych dóbr prywatnych na zamieszczenia Zdjęć przedstawiających te nieruchomości i/lub inne dobra prywatne.
12. Ogłoszenia Użytkowników łamiących zasady określone w Regulaminie będą usuwane z Serwisu.Uprawnienia Administratora obejmują możliwość usunięcia Ogłoszenia bez podania przyczyny. Dotyczy to głównie spamu, Ogłoszeń ewidentnie nieodzwierciadlających stanu faktycznego oferowanego Przedmiotu i/lub Usługi, Ogłoszeń zawierających dane nieistniejących Przedmiotów i/lub Usług, Ogłoszeń obraźliwych i/lub naruszających dobra osobiste i materialne osób trzecich oraz Ogłoszeń oferujących Przedmioty i/lub Usługi prawnie zabronione.
13. Administrator jest uprawniony do usuwania Ogłoszeń powielających się, Ogłoszeń dotyczących takiego samego Przedmiotu i/lub Usługi oraz Ogłoszeń dodawanych regularnie przez jednego i tego samego Użytkownika pod różnymi i/lub fikcyjnymi danymi.
14. Użytkownikowi publikującemu Ogłoszenia niezgodne z Regulaminem nie przysługuje prawo roszczenia z tytułu usunięcia takiego Ogłoszenia.
15. Administrator może, w drodze wyjątku, zaakceptować Ogłoszenia opublikowane przez jednego Użytkownika, a zlokalizowane w różnych kategoriach Serwisu. Dotyczy to różnych Przedmiotów i/lub Usług oferowanych przez jednego Użytkownika i/lub w przypadku, gdy Użytkownik reprezentuje firmę posiadającą kilka biur i/lub przedstawicielstw i/lub gdy jeden Użytkownik reprezentuje więcej niż jedną firmę.
16. Dozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń w imieniu osób i/lub podmiotów trzecich (w tym osób prawnych i jednostek organizacyjnych) pod warunkiem posiadania przez Użytkownika zamieszczającego takie Ogłoszenie pisemnego, prawomocnego upoważnienia wydanego przez podmiot do tego uprawniony.
17. Zamieszczając anons towarzyski Użytkownik tym samym zaświadcza, że ma ukończony 18 rok życia.
18. Ogłoszenia emitowane są bezterminowo.
19. Administrator nie odpowiada za brak zainteresowania Ogłoszeniem.
20. Administrator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu sprawnego i bezawaryjnego działania Serwisu, przy czym nie bierze na siebie odpowiedzialności za ewentualny brak funkcjonalności całego i/lub części Serwisu powstały w wyniku zdarzeń niezależnych od Administratora.

 

4. Polityka Prywatności.

1. Dane osobowe Użytkowników Serwisu (takie jak imię, nazwisko, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej itp.) podawane w treści Ogłoszenia podlegają Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i są chronione przez Administratora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym oraz zabezpieczane przez Administratora przed ich ewentualnym uszkodzeniem i/lub utratą.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji handlowych i marketingowych.
3. Administrator nie udostępnia i/lub nie sprzedaje osobom i/lub podmiotom trzecim i innym osobom i/lub podmiotom postronnym danych osobowych Użytkowników Serwisu.
4. Administrator zapewnia Użytkownikom dostęp do ich danych osobowych oraz umożliwia ich modyfikację zgodnie z zaleceniami Użytkownika.
5. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są wykorzystywane przez Administratora w celach innych niż określa to Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) ma on prawo do wniesienia pisemnego żądania drogą poczty elektronicznej zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora. Użytkownikowi przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli uzna on, że Administrator zamierza przetwarzać te dane w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Administratora danych osobowych podmiotowi innemu niż Administrator. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów – dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
6. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
7. Zasady wykorzystywania przez Serwis plików „cookies“ zostały opisane i są dostępne tutaj. Polityka „cookies“ stanowi integralną część Regulaminu.

 

5. Przedmioty i Usługi zakazane (wyłączone z publikacji w Serwisie).

1. Materiały, które zawierają treści naruszające dobra osobiste osób trzecich.
2. Zdjęcia lub przedmioty zawierające treści nawołujące do nienawiści na tle różnic rasowych,  etnicznych, narodowościowych, religijnych lub ze względu na bezwyznaniowość.
3. Fotografie lub przedmioty zawierające treści pornograficzne, szczególnie treści pornograficzne z udziałem osób w wieku poniżej 15 lat, związane z użyciem przemocy lub z udziałem zwierząt itp.
4. Gadżety erotyczne (np. lalki, wibratory itp.)
5. Zarejestrowane w postaci cyfrowej zdjęcia zawierające treści pornograficzne inne niż opisane w punkcie 3 niniejszej listy przedmiotów zakazanych.
6. Środki farmakologiczne wydawane z przepisu lekarza.
7. Farmaceutyki, w tym substancje czynne (np. OTC), z wyjątkiem suplementów diety, leków ziołowych lub homeopatycznych, witamin.
8. Środki odurzające i substancje psychotropowe, w szczególności narkotyki, a także inne substancje przeznaczone do stosowania jako substytuty, niezależnie od tego, czy posiadanie i obrót takimi substancjami i środkami jest prawnie zakazany.
9. Narządy ludzkie lub zwierzęce.
10. Martwe lub żywe okazy zwierząt (a także ich części lub produkty pochodne), należące do gatunków umieszczonych w aktualnie obowiązujących aneksach A – D do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunkowej dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi.
11. Artykuły podrobione, tj. produkty lub usługi celowo oznaczone w sposób, który może wprowadzić klientów w błąd co do metody wykonania, jakości, pochodzenia, składników, ilości, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech tych produktów lub usług.
12. Niebezpieczne substancje chemiczne w postaci czystej, mogące zagrażać zdrowiu, życiu lub środowisku (np. chlor, karbid, kwas azotowy).
13. Napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe, włączając w to także tytoń nieprzetworzony.
14. Akcje, udziały w spółkach, obligacje i inne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych, polisy, wierzytelności i produkty ubezpieczeniowe oraz wszelkie inne instrumenty finansowe proponowane jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych, z wyjątkiem papierów wartościowych w formie materialnej o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
15. Oprogramowanie, filmy, muzyka i inne towary, które naruszają prawa autorskie i/lub własność intelektualną.
16. Karty do odbioru płatnych i/lub kodowanych kanałów dostępnych na platformach cyfrowych TV kablowych i satelitarnych (np. Cyfra+, Cyfrowy Polsat, nc+) oraz klucze abonenckie do odbioru płatnych i/lub kodowanych kanałów dostępnych na platformach cyfrowych TV kablowych i satelitarnych.
17. Programy informatyczne (oprogramowanie) funkcjonujące na licencji NFR (Not For Resale), w wersji abandonware, testowej, freeware, shareware.
18. Programy informatyczne (oprogramowanie) stworzone w celu prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub zasady współżycia społecznego, w tym:
18.1. Oprogramowanie i urządzenia, które służą do likwidowania haseł i blokad z komputerów przenośnych, stacjonarnych i innych urządzeń mobilnych, dysków twardych i innych nośników pamięci oraz radioodbiorników samochodowych, jak również informacje, instrukcje i usługi związane z zakładaniem lub usuwaniem takich blokad;
18.2. Oprogramowanie, które zawiera wirusy komputerowe lub inne szkodliwe komponenty;
18.3. Oprogramowanie umożliwiające pobieranie adresów e-mail ze stron internetowych lub umożliwiające masowe wysyłanie wiadomości do użytkowników komunikatorów, serwisów internetowych itp. bez ich zgody;
18.4. Oprogramowanie i urządzenia dające możliwość pobierania informacji o użytkowniku komputera bez jego wiedzy.
19. Klucze seryjne sprzedawane bez dołączonego oryginalnego oprogramowania.
20. Adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP oraz instrukcje, w szczególności zawierających informacje, które umożliwiają lub ułatwiają:
20.1. Naruszenie obowiązujących przepisów prawa;
20.2. Produkowanie lub wejście w posiadanie materiałów niebezpiecznych, naruszających obowiązujące przepisy prawa oraz takich, których posiadanie jest zakazane.
21. Konta w bezpłatnych portalach internetowych, w tym:
21.1. Konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail);
21.2. Konta komunikatorów internetowych (np.Tlen, Skype, ICQ, Gadu-Gadu, Jabber, AQQ);
21.3. Konta utworzone w bezpłatnych portalach internetowych oraz zaproszenia do korzystania  z takich portali lub założenia kont w tych portalach.
22. Serwisowe oprogramowanie motoryzacyjne używane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów (np. ETOS, EPC, ETKA, ETK, WIS, ELSA, SIP, TIS).
23. Dowody rejestracyjne oraz karty pojazdu oferowane bez pojazdów, dla których dokumenty te zostały wydane.
24. Listy mailingowe (adresów e-mail) lub dane osobowe.
25. Usługi e-mailingu, tj. masowa korespondencja elektroniczna.
26. Katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania artykułów, z wyjątkiem nieaktualnych katalogów o wartości wyłącznie kolekcjonerskiej.
27. Prace maturalne, licencjackie, magisterskie, dyplomowe, wypracowania i inne opracowania tego typu oraz oferty związane z tworzeniem takich prac.
28. Broń i amunicja, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania stosownego pozwolenia lub rejestracji oraz miotacze gazu, w tym gazu pieprzowego, niezależnie od tego, czy ich posiadanie lub obrót jest ograniczony przepisami prawa.
29. Materiały  pirotechniczne i wybuchowe (np. kapiszony, świece dymne, fajerwerki itp.)
30. Łowieckie i rybackie narzędzia i urządzenia służące do połowu, a których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa.
31. Dokumenty stanowiące potwierdzenie tożsamości (np. dowody osobiste, paszporty itp.)
32. Przedmioty i usługi związane z uczestnictwem w tzw. piramidach finansowych, tj. strukturach finansowych tworzonych na zasadzie pozyskiwania nowych uczestników, gdzie głównym (lub wyłącznym) źródłem zysku jest uiszczane przez nich wpisowe.
33. Systemy do gier liczbowych i zakładów bukmacherskich oraz systemy inwestycji giełdowych, jak również usługi powiązane z udzielaniem pomocy przy zawieraniu takich zakładów i przystępowaniu do takich gier, za wyjątkiem oficjalnych publikacji książkowych posiadających nadany nr ISBN.
34. Kupony ulgowe, zniżkowe, rabatowe, w formie promesy uprawniające do otrzymania upustu lub innej korzyści na przyszły zakup towarów.
35. Konta w programach lojalnościowych i partnerskich oraz usługi łączone z takimi programami.
36. Bilety na mecze (np. piłki nożnej).
37. Usługi i przedmioty związane z zachęcaniem do wysłania wiadomości tekstowej na płatne numery SMS (tzw. SMS Premium)
38. Oferty pracy:
38.1. Z uposażeniem wyłącznie prowizyjnym, w tym oferty pracy ze sprzedażą bazującą na katalogach;
38.2. Stanowiących udział w systemach partnerskich (np. praca poprzez klikanie w linki);
38.3. Poza terytorium Polski.

 

6. Zrzeczenie się odpowiedzialności.

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie ewentualne szkody powstałe u Użytkowników i/lub osób trzecich w wyniku korzystania z ofert zamieszczonych w Serwisie.
2. Użytkownicy Serwisu ponoszą wszelką odpowiedzialność za treść i/lub Zdjęcia (ze szczególnym uwzględnieniem praw autorskich do tych Zdjęć) zamieszczane w formie Ogłoszeń oraz za stosowanie się do tej treści i/lub Zdjęć.
3. Wszelka odpowiedzialność osobista,  prawna oraz każda inna dyktowana zasadami prawa określonymi w odpowiednich aktach, ustawach, rozporządzeniach i innych postanowieniach prawnych za treść Ogłoszenia (w tym Zdjęcia) oraz ewentualne skutki prawne wynikłe z publikacji oferty ponosi Użytkownik zamieszczający Ogłoszenie i/lub Użytkownik lub osoba trzecia korzystająca z Serwisu.
4. Serwis i/lub Administrator nie pośredniczy w zawieraniu umów między Stronami, a w szczególności nie pośredniczy w transakcjach finansowych pomiędzy Użytkownikami i nie bierze odpowiedzialności za ewentualne straty u Użytkowników i/lub osób trzecich spowodowane z tytułu nienależycie i/lub nieuczciwie przeprowadzonej transakcji finansowej i/lub umowy między Stronami tej umowy i/lub Użytkownikami.

 

7. Postanowienia końcowe.

1 W kwestiach nieregulowanych niniejszym regulaminem, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, stosuje się przepisy polskiego prawa.
2. Komentarze i/lub opinie publikowane w Serwisie przedstawiają wyłącznie opinie i/lub komentarze Użytkowników i nie odzwierciedlają w żadnym przypadku punktu widzenia Administratora.  Opierając się na  komentarzach i/lub opiniach Użytkownicy ponoszą pełną i jedyną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne szkody, w tym materialne, powstałe jako następstwo zastosowania się do tych komentarzy i/lub opinii.
3. Regulamin dostępny jest w Serwisie Darmo-Reklama.pl i jest wysyłany pocztą elektroniczną na żądanie Użytkownika.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie, przy czym zaznacza, że zmiany te wejdą w życie w momencie opublikowania ich w Serwisie. Ogłoszenia zamieszczone przed wejściem zmian w życie będą publikowane na warunkach dotychczasowych, Ogłoszenia opublikowane po wprowadzeniu zmian będą publikowane na warunkach bieżących, uwzględniających wszelkie modyfikacje w Regulaminie.
5. Regulamin wchodzi w życie w dniu jego opublikowania w Serwisie.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.